Algemene voorwaarden FLOW retreats

 1. Door het ondertekenen van het inschrijvingsformulier en/of het betalen van het inschrijvingsgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden, gehanteerd door de organisatie, bestaande uit Lovelly.vegan en Mariposa VOF, uitbater van FLOW yoga en welzijn.
 2. Lovelly.vegan en Mariposa VOF kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is altijd beschikbaar op de website.
 3. De inschrijving is definitief van zodra het saldo is betaald.
 4. Voor sommige retreats geldt een zogeheten vroegboek korting. Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de website genoemde datum. Na deze datum geldt, zonder uitzondering, het, eveneens op de website genoemde, normale tarief.
 5. De weekend retreat heeft een minimum van 10 en een maximum van 14 deelnemers. De organisatie behoudt zich het recht om een retreat te annuleren in het geval dat minder dan 10 personen hebben geboekt. Indien de retreat niet doorgaat, stort de organisatie het betaalde bedrag terug aan de deelnemer binnen de 4 weken na het annuleren.
 6. Deelname aan het programma ter plaatse geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
 7. Het afzien van deelname aan het programma geeft echter geen recht op teruggave van het inschrijvingsgeld en ook geen recht op vervangende coaching, workshops of andere diensten.
 8. Een annulering van deelname aan de geplande yoga retreat dient te gebeuren per e-mail naar admin@flow.world.
 9. Bij een annulatie tot 60 dagen voor aanvang van de geplande yoga retreat wordt 25% van de prijs in rekening gebracht.
 10. Bij een annulatie binnen 60 dagen voor aanvang van de geplande yoga retreat wordt 50% van de prijs in rekening gebracht.
 11. Bij een annulatie binnen 21 dagen voor aanvang van de yoga retreat, wordt de reeds betaalde prijs niet terugbetaald.
 12. Indien de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de yoga retreat, wordt de betaalde prijs niet terugbetaald.
 13. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte yoga retreat bij te wonen, is in de plaatsstelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 week voor aanvang aan FLOW en/of Lovelly.vegan zijn doorgegeven.
 14. De organisatie heeft het recht een retreat te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder minder dan tien deelnemers, overmacht, ziekte of ongeschiktheid van één van de organisatoren. In geval van annulering door de organisatie heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld of wordt hem of haar een alternatief retreat aangeboden. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 15. De organisatie zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van het retreat.
 16. De organisatie behoudt zich het recht om boekingen die ongeschikt of ongepast zijn te annuleren.
 17. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor onvoorziene omstandigheden (zoals weer- of transportproblemen, verlies, blessures of ziekte) die ervoor zorgen dat de deelnemer niet in staat is om de weekend retreat bij te wonen.
 18. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade die verband houdt met het volgen van yogalessen tijdens de yoga retreat.
 19. De organisatie werkt alleen met gecertificeerde yoga docenten. Toch bestaat altijd een kans een blessure op te lopen tijdens een yogales. Door deelname aan de yogalessen tijdens de yoga retreat, aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure. FLOW biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:
  • Meld de betreffende yogadocent voor het begin van de yogales als je een blessure hebt of een ander lichamelijk ongemak hebt.
  • Laat bij zwangerschap dit aan de betreffende yogadocent weten voor aanvang van de yoga retreat.
  • Bij blessures of ander lichamelijk letsel en bij zwangerschap is het raadzaam om eerst met een huisarts of behandelend specialist te overleggen of je yoga kunt beoefenen.
  • Luister naar en volg de instructies van de betreffende yoga docent.
  • Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
  • Voer geen yoga oefeningen uit die pijnlijk zijn.
  • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
  • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.
 20. De organisatie verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie van lidmaatschappen. Lovelly.vegan en FLOW gaan zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en houdt zich daarbij altijd aan de heersende Belgsiche Privacywetgeving.
 21. Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 22. Klachten dienen binnen 30 dagen na plaatsvinden van de yoga retreat schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Lovelly.vegan of FLOW. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.
 23. Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden en een yoga retreat zullen bij uitsluiting worden beslecht door een erkende mediator.
 24. FLOW yoga en welzijn is gevestigd in de Cornelissenlaan, 2100 Deurne. Website: http://www.flow.world
 25. Lovelly.vegan is gevestigd in de Menegemlei 17, 2100 Deurne. Website: http://www..lovellyvegan.com

Covid – maatregelen

 1. Mocht de organisatie besluiten om het retreat te annuleren vanwege Covid-19 dan wordt de deelnemer een alternatieve retreat datum aangeboden.
 2. De organisatie behoudt zich het recht om het retreat te annuleren wanneer er een negatief reisadvies (code rood) geldt vanwege COVID-19.
 3. Mocht de organisatie besluiten om het retreat te annuleren dan wordt de deelnemer een alternatieve retreat datum aangeboden of de deelnemer ontvangt het reeds betaalde bedrag terug. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gemaakte reis- en/of verblijfkosten.
 4. In het geval van code Oranje behoudt de organisatie zich het recht om het retreat niet te annuleren. Als de deelnemer in dit geval toch wil annuleren dan wordt het reeds betaalde bedrag niet terugbetaald. In overleg kan de deelnemer er wel voor kiezen om zijn/haar retreat om te boeken naar één van de volgende retreats.

Huisreglement

 1. Drugsgebruik of alcohol is tijdens de retreat niet toegestaan.
 2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. De organisatie is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 3. De organisatie heeft haar locatie met zorg gekozen om deelnemers tijdens de retreat een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van de organisatie niet opvolgen, kunnen uit de retreat verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van inschrijvingsgelden.
 5. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de retreat toegestaan. Het plaatsen van deze opnames op social media dient te gebeuren in overleg met de organisatie.
 6. Een retreat is een plaats van bezinning en rust. Het is niet toegestaan feesten te organiseren tijdens de rustmomenten.